สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จัดประชุมวิชาการรวมนักวิจัยมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี หนุนแลกเปลี่ยนนวัตกรรมแก้โรคร้ายทำลายคนอีสาน

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ The 1st CARI Annual Conference 2020 หัวข้อ “Precision Medicine for Cholangiocarcinoma in Multiomics Eraณ โรงแรม Le Cassia อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 130 คน นำเสนอผลงานวิจัยกว่า 25 เรื่อง และมีผลงานวิจัยเข้าจัดแสดงกว่า 20 ผลงาน

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่อยู่คู่คนอีสานมาช้านานและก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศไทยได้ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ผ่านการทำโครงการวิจัยมาอย่างยาวนานในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นำผลจากงานวิจัยในเรื่องนี้ออกไปใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน คัดกรองโรค การวินิจฉัยและการดูแลรักษา การวิจัยพัฒนาคุณภาพในการให้การดูแลรักษา และการติดตามประเมินผลในการดูแลรักษาโดยหวังผลเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี ลดการสูญเสียทั้งทางชีวิตและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดยในปี 2558 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางที่มีความเป็นเลิศทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและในโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันแนวทางการรักษาโรคมะเร็งกำลังมีการพัฒนาไปในทิศทางการรักษาแบบจำเพาะบุคคล (Personalized Medicine) หรือ การรักษาแบบแม่นยำ (Precision Medicine) ซึ่งประสิทธิภาพการรักษามะเร็งจะเพิ่มขึ้นและลดผลข้างเคียงของยาลง การประชุมครั้งนี้จึงนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการก้าวสู่ทิศทางการรักษามะเร็งท่อน้ำดีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “การประชุมวิชาการ The 1st CARI Annual Conference 2020 ในครั้งนี้ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการป้องกัน การเฝ้าระวังติดตาม การวินิจฉัยโรค การดูแล และการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี และเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือระหว่างแพทย์ พยาบาล นักวิจัย นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ที่ดำเนินงานโดยกลุ่มนักวิจัยในโครงการ “Bench to bedside” (B2B) โดยเราได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลเครือข่าย อาทิ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลชุมแพ ส่งทั้งวิทยากรมาบรรยายกว่า 25 หัวข้อและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง จำนวนกว่า 20 เรื่อง

กิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงเป็นการประกันคุณภาพผลผลิตจากโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอีสานและภูมิภาคอื่นๆ

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง