เขตสุขภาพที่ 7 เข้มหารือคุมโควิด-19 ระบาด

เขตสุขภาพที่ 7 เข้มวางมาตรการหนักคุมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ สกัดกั้นเชื้อจากภายนอก ควบคุมความเสี่ยงระดับบุคคล เสริมกฏสังคมและกฏหมาย
รายงานข่าวแจ้งว่า 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมชายโชติ​ ปิยวัชร์เวลา​นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมทางไหลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อติดตามมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 มีการนำเสนอแผนในการรองรับและลดระดบั การแพร่ระบาด ของ COVID-19 ภายใน 14 – 28 วัน
มาตรการพื้นฐาน
•การสื่อสารความเสี่ยงและเตรียมชุมชนให้เข้าใจเรื่องอนามัยส่วนบุคคลและร่วมมือ
•เพิ่มเติมด้วยมาตรการทางสังคมและกฎหมาย
• การติดตามประเมินผลมาตรการต่างๆเป็นระยะ
• การเตรียมพร้อมอยู่เสมอ และใช้การจัดการที่เหมาะสม สามารถทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว
• โรคนี้มีผลกระทบด้านสุขภาพมากกว่าแค่ทำให้ผู้ป่วยตายโดยตรง
มาตรการเน้นหนัก
• การสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าจากภายนอก ร่วมกับการตรวจพบผู้ป่วยและสอบสวนควบคุมโรคให้ได้ ทุกรายโดยเร็วจะจำกัดการแพร่ระบาดได้
• เฝ้าระวังในสถานบริการ เช่น Sentinel surveillance ในผู้ป่วย ARI หรือ Pneumonia
• เฝ้าระวังในชุมชน เช่น ผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาด สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าว ค้นหากลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อในพื้นที่
• การป้องกันการติดเชื้อใน รพ เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะที่แผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน
•ยายังคงมีความสาํคัญสูงมากเน้น​Earlydiagnosisearlytreatment
แสดงความคิดเห็น