กกต.ฟันเลือก ส.อบจใหม่ 46 หน่วย นายก อบจ. 15 หน่วย ภาคอีสานโดนด้วย 5 จังหวัด

กกต.ฟันเลือก ส.อบจใหม่ 46 หน่วย นายก อบจ. 15 หน่วย ภาคอีสานโดนด้วย 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ยโสธร ลงคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ใหม่ ด้านจังหวัดนครพนม อุดรธานี และอุบลราชธานี ลงคะแนนเลือกตั้งส.อบจ.ใหม่ พร้อมกัน 7 ก.พ. 64

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 24 ม.ค. 64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้หนังสือเลขที่ข่าว 6/2564 เรื่อง กกต. สั่งให้มีการออกเสียงลคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใหม่ ว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 นั้นคณะกรมกาการเลือกตั้งได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใหม่ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่หรือผู้บริหารท้องถิ่น ผศ. 2562 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบคณะกรมการการเลือกตั้งว่ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้ง นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจัหวัดจำนวน 3 หน่วยลือกตั้ง และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัตอุดธานี และจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฏตามคำสังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แนบท้าย ทั้งนี้ คณะกรมการการเลือกตั้ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 64

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

แสดงความคิดเห็น