หมอใหญ่​เมืองขอนแก่นเชิญชวน ขอใบอนุญาตกัญชง

หมอใหญ่​เมืองขอนแก่นเชิญชวน ผู้สนใจพัฒนากัญชงเชิงพาณิชย์ การวิจัย ฯลฯ ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตหลังรัฐบาลปลดล็อค หวังต่อยอดสร้างรายได้พัฒนาประเทศ
 1 ก.พ. 64 นพ.สมชายโชติ ปียวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึง การขอรับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่กฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา (Hemp) เพื่อสร้างมูลคำทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
กฎกระทรวงฉบับนี้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปสามารถขอรับอนุญาตปลูกกัญชงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอรับอนุญาต ตั้งแต่เพื่อประโยชในด้านเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ด้านการศึกษา วิจัย ต้านการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หรือเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนต่างๆ ของกัญชงที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น เช่นผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเครื่องสำอาง เป็นตัน
โดยในวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นให้บริการประชาชนที่เข้ามาสอบถามรายละเอียดและประสค์จะขออนุญาตปลูกกัญชง รวมจำนวน 30 คน ดังนี้​ ช่องทางการมารับบริการ จำนวน​ OSSC 12​คน​ โทรศัพท์​ 8​ คน​ Official Line​ 10 รวม​ 30​ คน​
สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นที่มีความประสงค์การยื่นคำขอรับอนุญาตผลิต จำหน่าย และครอครองกัญชง สามารถยื่นเอกสารขอรับอนุญาตได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเกสัชสาธารณสุข สำนักงนสรารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่นช่องทาง หมายเลขโทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 138 หรือ​ Official Line: Khonkaen OSSC Cannabis
แสดงความคิดเห็น