หมอขอนแก่นเก่ง!!รักษาผู้ป่วยหายแล้ว 96 รายผู้ว่าฯคาดอีก3วันหายอีกนับร้อย มั่นใจเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพียงพอ

 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ณ วันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ในรอบเดือนเมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรวม 333 ราย รักษาหายแล้ว 62 ราย ล่าสุดวันที่ 27 เม.ย. มีผู้ป่วยสะสม 352 ราย รักษาหาย 96 ราย  มีผู้ที่อยู่ใน ระหว่างการรักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 271 ราย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากการสรุปสถิติข้อมูลผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ขณะนี้ถือว่าสิ้นสุดการระบาดในวงรอบที่ 2 ของเดือนเมษายน โดยในวงรอบที่ 1 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดคือวันที่ 14 เมษายน โดยเป็นกลุ่มคนที่เดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่ต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อแล้วกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นจะมีผู้ติดเชื้อในวงรอบที่ 2 คือ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อจากวงรอบที่ 1 มีจำนวนสูงสุดในวันที่ 23 เมษายน ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนสูงขึ้นในสัดส่วนที่ไม่มากนัก มีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้นและจะต้องติดตามสถานการณ์ในวันที่ 27 -28 เมษายน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงก็เชื่อมั่นว่าจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่พ้นระยะการรักษา 14 วัน คือรักษาหายแล้ว 62 คน และในช่วง 3-4 วันต่อจากนี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นประมาณ 100 คน ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถดูแลเรื่องเตียงของผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น และสอดรับกับการตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่เปิดใช้เพียง 1 แห่ง อยู่ในขณะนี้ คือที่หอพัก 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ยังยืนยันจำนวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยที่ได้จัดเตรียมไว้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่กระจายอยู่ใน 26 อำเภอ รวม 690 เตียง ขณะนี้ยังมีเตียงคงเหลือที่จะพร้อมใช้งาน 334 เตียง และได้มีการเตรียมความพร้อมในกรณีเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจะสามารถเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่พุทธมณฑลอีสาน ได้โดยทันที หากเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ตามหลักการด้านสาธารณสุขที่วางไว้ ส่วนการที่จะประกาศมาตรการผ่อนคลายใดๆ ออกมาในกรณีที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงแล้วนั้น จะต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง หากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ในช่วง 2 วงรอบของการระบาด คือ 28 วัน
 ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่น ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยช่วงเดือนเมษายน มียอดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน มีผู้ที่มาจากพื้นที่ต่างๆ กว่า 20 จังหวัด ที่เข้ามาในจังหวัดขอนแก่น รวม 37,317 คน ขณะนี้พ้นระยะการเฝ้าระวังเกิน 14 วัน จำนวน 32,869 คน เหลือเพียง 4,448 คน ที่ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังตนเอง 14 วัน ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะมีความสอดคล้องว่าจุดติดต่อที่ 1 คือช่วงสงกรานต์ จากกลุ่มที่มีผู้สัมผัสเชื้อแล้วเกิดการระบาดในพื้นที่ ในกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีการติดตามสถานการณ์ว่า หากกลุ่มที่ 2 ได้มีการควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง วงรอบที่ 3 ที่จะติดเชื้อจากกลุ่มคนเหล่านี้จะมากขึ้นหรือน้อยลง แต่จากการประเมินสถานการณ์พบว่ามีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้เสี่ยงสูงเข้าไปในพื้นที่ เช่น อำเภอน้ำพอง และอำเภอกระนวน ซึ่งได้มีการปิดหมู่บ้าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกไปนอกพื้นที่แล้ว
ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่น มีความพยายามที่จะให้กลไกทางเศรษฐกิจได้มีการขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยได้ดำเนินการตามที่ ศบค.ได้ประกาศ และมีการสุ่มตรวจ พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสภาวะฉุกเฉินขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุข โดยเฝ้าตรวจติดตามการปฏิบัติ ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีมาตรการที่รองรับตามแนวทางที่ ศบค.ได้กำหนด เช่น การเปิด-ปิด การให้บริการของสถานประกอบการ ร้านอาหารต่างๆ ซึ่งจากการสุ่มตรวจและการรับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ทำให้ได้ทราบว่าประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ต่อไป
แสดงความคิดเห็น