AIS 5G สนับสนุนระบบสื่อสาร เชื่อมต่อ ภารกิจฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Korat ณ จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัล พลาซ่า นครราขสีมา

อีกหนึ่งภารกิจหลักนอกจากการตรวจหาเชื้อ ดูแล รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้วนั้น ภารกิจในการฉีดวัคซีน COVID-19 นอกโรงพยาบาล นับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลัก ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้จัดตั้งจุดฉีดวัคซีนที่ เซ็นทรัล นครราชสีมา ซึ่งนับเป็นจุดแรกที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Korat ที่เข้ามาช่วยในการกระจายวัคซีนที่รวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจกับผู้มารับวัคซีน


นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า จากภารกิจหลักในการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับ HackVax Korat เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุด ทาง AIS 5G ได้ดำเนินการเข้าติดตั้งระบบ Internet พร้อมทั้งเครือข่าย AIS 5G, 4G ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงตรวจสอบฐานข้อมูล พร้อมด้วยการจัดเก็บทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนของประชาชนของทีมแพทย์และภาคสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการ AIS Free WIFI เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทุกค่ายได้สื่อสารระหว่างรออย่างสะดวกเต็มที่


และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ (ความรับผิดชอบต่อสังคมและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา และนายมารุต ชุ่มขุนทด ในนามตัวแทน HackVax Korat ในการรับมอบระบบสื่อสาร ณ จุดฉีดวัคซีน เพื่อเสริมขีดความสามารถการทำงานบุคลากร ทางการแพทย์เต็มกำลัง

 


สำหรับพื้นที่ฉีดวัคซีน เซ็นทรัล นครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ที่ AIS 5G เข้าไปสนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร โดยสามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ประมาณวันละ 5,000-6,000 คน /วัน ทั้งนี้ทีมงานวิศวกรเอไอเอส มีการมอนิเตอร์คุณภาพเครือข่ายอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ ภารกิจ AIS 5G “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” เกิดประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ได้อย่างสูงสุด นายพรรัตน์ กล่าวสรุป

แสดงความคิดเห็น