พ่อเมืองศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 สั่งปิด Hospitel และรพ.สนามที่ใ้ช้รองรับผู้ป่วย

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อโควิด – 19 และปิดโรงพยาบาลสนาม Hospitel สำหรับรองรับและให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้น

 

 

ที่โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ปรึกษาหารือวาระยามเช้า ในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย

1. ติดตามการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ

2. การบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

3. มาตรการในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย

4. การบริหารจัดการรถรับ-ส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19

5. การบริหารจัดการเตียง และ การดำเนินงานการสำรวจความพร้อมของเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโรงพยาบาลสนาม Hospitel ที่ใช้สำหรับรองรับและให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้น จากโรงพยาบาลสนามวีสมหมาย โรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลในอำเภอต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมาพักรักษาตัวให้ครบ 14 วัน บัดนี้ยอดจำนวนผู้ป่วยภายในจังหวัดศรีสะเกษได้รักษาหาย และมีจำนวนลดลง ซึ่งได้รับความร่วมมือและการบูรณาการจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารโรงแรมพรหมพิมาน ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ในการดูแลและอำนวยความสะดวก ในนามของจังหวัดศรีสะเกษจึงขอบคุณทุกๆท่าน ที่สนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดี

 

 

ทั้งนี้ มีนายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ

แสดงความคิดเห็น