คุณลูกค้าคะๆ กรมพัฒน์ฯ เสริมพลัง OTOP Online คาดสร้างมูลค่าเพิ่ม 20 ล้านบาท

กรมพัฒน์ฯ ส่งเสริมพลังผู้ประกอบการ OTOP สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายทั่วไทย  ภายใต้แคมเปญ ‘ช้อปของไทย ใช้ของดี’ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้หันมาดำเนินธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์มากขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งรายเดิมและรายใหม่ รวมถึงเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออฟไลน์และออนไลน์

“ในรูปแบบ Omni-Channel ภายใต้แคมเปญ ‘Powered by DBD : เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’ อาทิ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์ สู่การเป็น Smart Digital OTOP / กิจกรรมสร้างต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ ชุมชนเข้มแข็ง ใน 6 ภูมิภาค รวมจำนวน 14 ชุมชน”

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้เชื่อมโยงช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยการเจรจาระหว่างผู้ประกอบการ OTOP กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Modern Trade อาทิ คิงเพาเวอร์ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ ทำให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ จำนวนมากกว่า 300 คู่ธุรกิจ สร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 10 ล้านบาท รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ e-Marketplace แพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ประกอบกิจการขนส่ง และสถาบันการเงิน ผลักดันและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 200 ร้านค้า เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านช่องทาง  www.otopsmart.com ภายใต้แคมเปญ ‘ช้อปของไทย ใช้ของดี’ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท

“ขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนไทย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ www.otopsmart.com หรือช่องทางของผู้ประกอบการชุมชนโดยตรง พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว

แสดงความคิดเห็น