สารคามดัน OTOP เดินหน้าตามเป้า “ดินแดนแห่งความสุข” จัดงานแสดงสินค้า กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

ผู้ว่าฯสารคาม ร่วมกับ พัฒนาการจังหวัด จัดงานเสริมศักยภาพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สำหรับ 4 จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เดินหน้าตามเป้าหมาย “เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุนสู่สังคมมีความสุข”

 

1631854351831.jpg

 

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 3-5 ดาว จากกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ภาคอีสาน ประกอบด้วย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ จำนวน 47 กลุ่ม เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน “มหาสารคาม ร้อยแก่นสารสินธุ์ ดินแดนแห่งความสุข” เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา คือ “เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุนสู่สังคมมีความสุข”  ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2564

 

 

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมโอกาสทางการตลาด สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน โดยมีกิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP มีเป้าหมายในการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

แสดงความคิดเห็น