เริศยุเด๊ะ… อบรมบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการหนองคาย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ให้เกิดความรวดเร็วในการสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิยิ่งขึ้น และลดปัญหาการร้องเรียนหรือข้อหารือที่เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น


วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) ที่โรงแรมพันล้าน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น


การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ให้เกิดความรวดเร็วในการสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิยิ่งขึ้น และลดปัญหาการร้องเรียนหรือข้อหารือที่เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ให้ความสนใจ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการดำเนินงานปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนัก/กองคลังหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบำเหน็จบำนาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 189 คน

.

แสดงความคิดเห็น