คักอีหลี! หนองคายจัดโครงการทำแผนพัฒฯ เพื่อให้เรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเวลา

จังหวัดหนองคาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคายและแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนด


เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ (24 ส.ค. 65) ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้น


โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคายและแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งยึดหลักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ อยู่บนพื้นฐานของการคิดเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงแผนระดับพื้นที่ และการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดหนองบัวลำภู

แสดงความคิดเห็น