ห่วงใยเด้อ … กระตุ้นจิตสำนึก อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้

นายสุรศักดิ์ อัคคะปะชะ หัวหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ศูนย์ป่าไม้หนองคาย โดย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังคม ร่วมกับวัดผาตากเสื้อ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ห้วงเดือนมหามงคล (มิถุนายน-สิงหาคม 2565) โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังคม นักเรียน คณะสงฆ์วัดผาตากเสื้อ ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เชิญชวนประชาชน และหน่วยงานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สองข้างทางสาธารณะ.

แสดงความคิดเห็น