เป็นตาม่วน เทศกาลภาพยนตร์สั้น นครชัยบุรินทร์ กระตุ้นเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง

มทร.อีสาน เปิดตัว “เทศกาลภาพยนตร์สั้นนครชัยบุรินทร์” ซีซั่น 4 สร้างเยาวชนคนรักหนังกระตุ้นเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง

ที่ห้องสุรนารี บี โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อม ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.โสภณ ผลประพฤติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน ร่วมแถลงข่าวการจัด “โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 4” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เปิดรับเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการทำหนังสั้น ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 นี้ และจะเริ่มอบรมการผลิตหนังสั้นให้เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 26 -28 สิงหาคม 2565 โดยจะอบรมเป็นระเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งจะมีทีมวิทยากร ได้แก่ ผู้กำกับและผู้ช่วยผู้กำกับ ซึ่งมีผลงานระดับประเทศเป็นวิทยากรในโครงการ โดยจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมลงมือปฏิบัติจริง จากนั้นจะนำเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกและมอบทุนในการถ่ายทำแก่เยาวชน จังหวัดละ 5 ทีม โดยแต่ละทีมจะดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 – 4 กันยายน 2565 และกำหนดส่งผลงานวันที่ 4 กันยายน 2565 เพื่อจัดแสดงผลงานใน งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2565 โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ตัดสินผลงาน ในระหว่างการนำเสนอ และในวันที่ 10 กันยายน 2565 ก็จะมีพิธีมอบรางวัลแก่เข้าร่วมการประกวดผลงาน ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นครราชสีมา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน ร่วมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน เรื่องของการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สำหรับ มทร.อีสาน เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับการจัดกลุ่มจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้อยู่ในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดย มทร.อีสาน ได้ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งยังให้ความสำคัญในการผลิตและต่อยอดการศึกษาวิจัย การให้บริการวิชาการ และการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้ หากมีโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดหรือของประเทศ ที่จะให้ มทร.อีสาน ร่วมดำเนินการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทาง มทร.อีสาน ก็ยินดีที่จะส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ระดมองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทางมหาวิทยาลัยมี มาร่วมดำเนินการอย่างสุดความสามารถ

ดร.ชาคริต ฯ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง ที่จะได้นำแนวทางจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาแนะนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งจะได้เป็นความรู้ที่สามารถใช้ต่อยอดทักษะของเยาวชนที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา งานและความคิด เกี่ยวกับการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ มีทั้งหมด 2 กิจกรรมด้วยกันคือ 1. อบรมสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 2. จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้ร่วมดำเนินงานในโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ” โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์” ได้จัดมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ได้สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาต่อยอดเยาวชนที่มีความรัก และมีความสนใจในการทำภาพยนตร์สั้น พร้อมทั้งได้ผลงานภาพยนตร์สั้นที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม ของจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ) จำนวนหลายผลงาน โดยได้ประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางต่างๆ ทำให้เกิดการสร้างรายได้ของสินค้า บริการและการท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวที่ได้รับชมภาพยนตร์สั้น และเกิดแรงบันดาลใจแก่นักท่องเที่ยว ให้อยากมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง หรือ นครชัยบุรินทร์ จำนวนมาก

ด้าน ดร.โสภณ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน กล่าวว่า ปัจจุบันภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวนับว่ามีพลังมากในการนำนักท่องเที่ยวมายังแหล่งท่องเที่ยว โดยการนำจุดเด่นทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน มาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมอบรมเยาวชนใน 4 จังหวัดให้มีทักษะในการผลิตภาพยนตร์สั้น และให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาร่วมกันสร้างเป็นภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำเรื่องราวดีๆ ของชุมชน ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ให้ได้เป็นหนังสั้นเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวตามเนื้อหาเรื่องราวและสถานที่ที่อยู่ในภาพยนตร์สั้นที่สร้างขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น