งบหลายคัก ! สภาอบจ.โคราช เห็นชอบหลักการ ปี66 เพิ่มเป็น 2,926 บาท

ไม่คว่ำ สภา อบจ.โคราช เห็นชอบหลักการปี 66 ร่างงบ 2,926 ล้าน มากที่สุดใน อปท.
นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 6 วาระ โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.พร้อมรองนายก อบจ. ประกอบด้วยนายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ และสมาชิกสภา 44 คน จากทั้งหมด 48 คน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในระเบียบวาระที่ 4 นายสมเกียรติ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ได้เสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โดยสถานะการคลังล่าสุด เงินฝากธนาคารจำนวน 4,904,485,813 บาท (สี่พันเก้าร้อยสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสามบาท) เงินสะสม 3,920,478,458 บาท (สามพันเก้าร้อยยี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาท) ทุนสำรองเงินสะสม 887,118,775 บาท (แปดร้อยแปดสิบเจ็ดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) และในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 อบจ.นครราชสีมา ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 2,926,219,200 บาท (สองพันเก้าร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาท) ประกอบด้วย งบกลาง 293,979,960 บาท (สองร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบล้านบาท) งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 1,386,426,280 บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาท) งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 772,812,390 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาท) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 473,000,570 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าร้อยเจ็ดสิบบาท) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารและแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้สภา อบจ.นครราชสีมา ได้โปรดพิจารณา โดยมี ส.อบจ.นครราชสีมา ยกมือเห็นชอบวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 41 คน งดออกเสียง 3 คน

นายรักชาติ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ.นครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2566 เพิ่มจากปีที่ผ่านมากว่า 300 ล้านบาท ภายใต้วิสัยทัศน์ “โคราชโฉมใหม่ระบบสุขภาพยั่งยืน” หลังฟื้นจากวิกฤตโควิด ได้ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดีโดยสร้างงาน สร้างรายได้และสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวโคราช

แสดงความคิดเห็น