ทน.โคราช หวั่นโรคติดต่อทวีความรุนแรง ติวภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการระบาดในโรงเรียนและชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง) เทศบาลนคร (ทน) นครราชสีมา นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายก ทน.นครราชสีมา เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ เฝ้าระวังป้องกันภัย ใส่ใจ ควบคุมการระบาดโรคติดต่อในโรงเรียน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครู ผู้ปกครองและแกนนำนักเรียนในพื้นที่จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนพร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ปลอดจากโรคติดต่อ

นายไกรสีห์ รองนายก ทน.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เด็กวัยเรียนมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่และพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสถานศึกษาต้องอยู่ใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกัน หากมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนป่วยมักจะเกิดการแพร่ระบาดกันได้ง่าย โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันมีโรคติดต่อทวีความรุนแรงคือโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง ฯ ส่งผลต่อการเรียนรู้และประสิทธิภาพการเรียนลดลง

ทน.นครราชสีมา เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคติดต่อในวัยเรียน จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะให้โรงเรียนและชุมชนจัดการด้านอนามัยแวดล้อมให้เหมาะสม จะสามารถช่วยให้อัตราการติดต่อลดลง โดยร่วมกันเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคได้ตามมาตรการสาธารณสุข

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006

แสดงความคิดเห็น