ปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 อบรมจริยธรรมประจำปี 65

โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน เปิดอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง องค์ประธานเปิดอบรม พระครูสุตรรัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย นำพระภิกษุสามเณรทำบุญตักบาตร เปิดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน ปีการศึกษา 2565


ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และเข้าถึงพระพุทธศาสนาอันจะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้มีสติ สมาธิมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดปัญญาที่ดี ทำให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมี นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นางชญาณิศ สุใจยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย.

แสดงความคิดเห็น