กำจัดให้สิ้น อบจ.หนองคาย เล็งเห็นภัยขยะ เร่งกำจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งจังหวัด

 

อบจ.หนองคาย เล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย จัดทำโครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชน ในเขตจังหวัดหนองคายขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายครอบคลุมทั้งจังหวัด
วันนี้ (30 ส.ค. 65) ที่ศูนย์จักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชน ในเขตจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ที่ อบจ.หนองคาย จัดให้มีขึ้น


จากสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีอัตราการบริโภคสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ไมได้รับการคัดแยกประเภท ทำให้ขยะอันตรายจากชุมชนปนเปื้อนจนเกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ ดิน และอากาศในสภาวะแวดล้อมมากกว่าปกติหลายเท่า เนื่องจากขยะอันตรายเป็นขยะที่มีสารพิษโลหะหนักที่สามารถทำให้เกิดปัญหาโรคภัยต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ซึ่งขยะอันตรายส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายหรือต้องใช้เวลานานในการย่อยสลายได้เอง ถ้าไม่มีการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พิษของขยะอันตรายอาจทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้
สำหรับสถานการณ์ขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้น ในปีงบประมาณ 2564 มีปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้น จำนวน 210.77 ตัน และในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 มีปริมาณขยะจำนวน 57.44 ตัน อบจ.หนองคายได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชน ในเขตจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ขึ้น โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายครอบคลุมทั้งจังหวัด


นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดหนองคาย จะเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโต ทั้งเรื่องการลงทุน และการท่องเที่ยว สิ่งที่ตามมาคือในเรื่องของขยะ ซึ่งขยะทั่วไปนั้นไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะ อบจ.หนองคาย มีโรงงานกำจัดขยะอยู่แล้ว แต่ขยะอันตราย หากบริหารจัดการไม่ดีแล้ว ขยะอันตรายจะไปปนอยู่กับขยะทั่วไป ก็จะส่งผลกระทบกับประชาชน ด้วยนโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงการกำกับดูแลของเข้มแข็งของจังหวัดหนองคาย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดหนองคาย โดยมี อบจ.หนองคาย เป็นแม่งาน มีการนัดหมายให้ท้องถิ่นต่าง ๆ รวบรวมขยะอันตรายมารวมไว้ที่ อบจ.หนองคาย จากนั้น อบจ.หนองคาย ก็จะให้บริษัทที่สามารถกำจัดขยะอันตรายได้เข้ามารับขยะไปกำจัดต่อ เนื่องจากโรงงานกำจัดขยะของ อบจ.หนองคาย ยังไม่มีศักยภาพในการกำจัดขยะอันตรายได้ ซึ่งในวันนี้รถบรรทุกขยะอันตรายของบริษัทฯสามารถบรรทุกขยะได้ประมาณ 10 ตัน แต่ขยะที่ได้รับแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย รวมแล้วประมาณ 6 ตัวเศษ ก็จะมีการวางแผนบริหารจัดการต่อเนื่องกันทุกเดือน ขยะอันตรายก็จะถูกแยกออกจากขยะทั่วไป ถือเป็นการบริการจัดการขยะอันตรายร่วมกันของท้องถิ่น ที่จะป้องกันชีวิตและร่างกายของประชาชนที่จะเกิดจากขยะอันตราย ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่า แม้จังหวัดหนองคายจะเป็นเมืองที่มีการขยายสร้างโอกาสในการท่องเที่ยว ในการลงทุน แต่ก็มีการปกป้องอันตรายที่จะเกิดจากขยะอันตราย
นายก อบจ.หนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า ขยะอันตรายนอกจากจะมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังมีจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย รวมไปถึงโรงพยาบาล หรือหากหน่วยงานใดที่มีขยะอันตราย ก็สามารถประสานมายัง อบจ.หนองคาย ได้ และขอฝากถึงประชาชนขอให้มีความมั่นใจว่า ท้องถิ่นต่าง ๆ จะเข้าไปบริหารจัดการขยะในชุมชน/หมู่บ้าน และจะปกป้องชีวิตร่างกายของประชาชนให้ปราศจากโรคภัยที่จะเกิดจากขยะอันตรายต่อไป.

แสดงความคิดเห็น