นิติศาสตร์ มข. หนองคาย แลกเปลี่ย กม. สปป.ลาว

นิติศาสตร์ มข.หนองคาย คึกคักข้ามโขงไปจับมือแลกเปลี่ยนแนวกฎหมาย 2 ฝั่งโขง กับคณะนิติศาสตร์ ม. ชาติลาว เข้มข้น

ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 27 ถึง 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาตนในฐานะหัวหน้าโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มข.หนองคาย ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรไปศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย-ลาว” ที่คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เวียงวิไล เที่ยงจั่นไซ คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.ชาติลาว และควบตำแหน่งสมาชิกสภาแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขานิติศาสตร์มข.หนองคาย จำนวน 26 คน ที่ร่วมเดินทางไปร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นอย่างดียิ่ง  ถือเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนกันทางประเด็นกฎหมายของทั้งสองฝ่ายเป็นครั้งแรก ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.ชาติลาว มาร่วมต้อนรับและร่วมสัมมนาครั้งนี้เต็มห้องประชุม โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของทั้งสองประเทศอย่างหลากหลาย

ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว

ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มข.หนองคาย เปิดเผยว่าตนในฐานะรองคณบดีและเป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประเด็นกฎหมายร่วมกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ม.ชาติลาวในครั้งนี้  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดกับท่านเวียงวิไล คณบดี และ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ชาติลาวหลายท่าน ร่วมกับคณาจารย์ มข.หนองคาย เรา โดยคณาจารย์ทั้งสองฝ่ายมองเห็นว่านอกเหนือจากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวงสัมมนาครั้งนี้แล้วทางคณาจารย์ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันว่าในอนาคตน่าจะมีการทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางนิติศาสตร์ ของทั้งสองคณะคือ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.ชาติลาวและนิติศาสตร์มข.หนองคาย ซึ่งตนและคณาจารย์ที่ร่วมเดินทางครั้งนี้จะได้นำแนวคิดดังกล่าวมาวางแผนและนำเสนอท่านคณบดีคณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย ต้นสังกัดได้รับทราบและพิจารณาเห็นชอบในหลักการต่อไป

ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน

ทางด้านนายวรวุฒิ บุญมี ประธานนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย รุ่นที่4 เปิดเผยว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมสัมมนาที่คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.ชาติลาว ครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทำให้นักศึกษาทุกคน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของทั้งสองประเทศ ได้มุมมองทางด้านกฎหมายที่แตกต่างของ 2ระบบการปกครอง สามารถเปรียบเทียบทั้งสองประเทศนำไปประกอบการศึกษาในหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานวิจัยด้านกฎหมายของนักศึกษา เพราะทั้งสองประเทศมีระบบการปกครองที่แตกต่าง แต่ก็สามารถสร้างมิตรภาพร่วมกันสองฝั่งโขงมาช้านานได้ ทั้งด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มข.หนองคาย ทุกท่าน และทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ให้โอกาสผมและนักศึกษาทุกคน มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้

นายวรวุฒิ บุญมี

แสดงความคิดเห็น