อธิบดีกรมที่สั่งปลดราชการซี 8

“นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน” สั่งปลด “นายสุพจน์ พฤฒิพฤกษ์” ที่ดินจังหวัฒนครราชสีมา สาขาโนนสูง พฤติชั่วร้ายแรงลวนลาม จนท.สาว ข่มขู่จนเป็นต้องลาออก แย้มรายงานสอบเคยพกปืนไป สนง.ที่ดิน สาขาโนนสูง โดยไม่มีเหตุอันควร


รายงานข่าวแจ้งว่าว่า หนังสือกรมที่ดินลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ระบุว่าด้วยนายสุพจน์ พฤฒิพฤกษ์ ข้าราชการพลเรือนลามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ลาขา) ระดับต้น สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง ช่วยราชการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ตามคำสั่งกรมที่ดินลงวันที่ 2 กรกฎาคม2564 ตำแหน่งเลขที่ 6949 เงินเดือน 58,560 บาท ได้กระทำผิดวินัยในกระณีเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง ช่วงเวลาระหว่างเดือนหฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 นายสุพจน์ พฤฒิพฤกษ์ ได้พกพาอาวุธปืนเข้ามาในสำนักงานที่ดินจังหวัฒนครราชสีมา สาขาโนนสูง และเก็บไว้ในโต๊ะทำงานในห้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะลมทั้งที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงาน ทั้งยังสั่งให้นายจิรพัฒน์ โปร่งหทัยพนักงานขับรถ ขายสลากกินแบ่งกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งนายสุพน์ พฤฒิพฤกษ์ เป็นผู้จัดหามาขายบนสำนักงานที่ดินในเวลาราชการ ฉนับละ 100 บาท เกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนด

พฤติการณ์ของนายสุพจน์ พฤฒิพฤกษ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย และฐานกระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนตามมาตรา ๘๒ (๗) และมาตรา ๘๓ (๕) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ก.ท. 2563

นอกจากนี้นายสุพจน์ พฤฒิพฤกษ์ ได้กระทำการล่วงละเมิดคุกคามทางเพศต่อนางสาวนันท์ณภัส ศรีชนาพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายทะเบียน โดยแตะเนื้อต้องตัว จับมือ โอบไหล่ ใช้นิ้วจิ้มตามร่งกาย โดยผู้เสียหายมิได้ยินยอม และการกระทำดังกล่าวถูกบันทึกภาพไว้โดยกล้องวงจรปิดภายในห้องดังกล่าว

ต่อมาเมื่อภาพที่ได้มีการบันทึกไว้ถูกนำไปผยแพร่ทางช่องทางสื่อสารออนไลน์และปรากฎเป็นข่าวทางสื่อสารมวกชนทำให้ผู้เสียหายเกิดความเกรงกลัว และได้รับความกดดันจนขอลาออก ทั้งที่ผู้เสียหายได้ปฏิบัติหน้าที่นี้มาเป็นเวลา ๗ – ๘ ปีแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอื่น 1 เมื่อได้พบเห็นคลิปการกระทำดังกล่าวเกิดความรู้สึกกลัว และเห็นว่าเป็นการคุกคามทางเพศในสำนักงานที่ดิน ไม่ใช่การล้อกันเล่น อีกทั้งเมื่อการกระทำเผยแพร่ต่อสาธารณชนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ภาพลักษณ์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง และกรมที่ดิน พฤติการณ์ชองนายสุพจน์ พฤฒิพฤกษ์ เป็นการกระทำผิควินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการฮันเป็นการส่วงละเมืดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ กพ ยันเป็นเหตุ ให้เสื่อมเสียแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 83 (4) ประกอบมาตรา 85(7) แห่งพระรารบัญญัติ ระเบียบข้ราชการพลเรือน และ อ ก พ. กรมที่ดิน ในการประชุมใด้พิจารณา มีมติให้ลงไทษในอัตราโทษระดับร้ายแรงโดยปลดออกจากราชการ โดยสั่งลงโทษปลดนายสุพจน์ พฤฒิพฤกษ์ ออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.) โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน ก.พ. ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ต่อไป ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ลงชื่อ นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

แสดงความคิดเห็น