บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่จังหวัดหนองคาย วันแรกคึกคัก

บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่จังหวัดหนองคาย วันแรกคึกคัก ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ทั้งสถานที่และบุคลากร และมีการบริการจัดการได้เป็นอย่างดี
บรรยากาศลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนฯ ที่จังหวัดหนองคายคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาเพื่อลงตามจุดที่ให้บริการรับลงทะเบียนฯ ตั้งแต่เช้า ทั้งที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย , ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคาร ธ.ก.ส. , ธนาคารออมสิน และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็นหน่วยรับลงทะเบียน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดหนองคาย และนายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาลงทะเบียน มีนายนพวัชร์ อติวรรณาพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับและให้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ทั้งสถานที่และบุคลากรที่จะให้บริการ และมีการบริการจัดการได้เป็นอย่างดี


ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นให้สามารถเข้าถึงโครงการได้อย่างทั่วถึง โดยกระทรวงการคลังมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็นหน่วยรับลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565.


สำหรับการจุดรับลงทะเบียน ที่มีทั้งหมด 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ที่ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 , จุดที่ 2 คือ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดหนองคาย , จุดที่ 3 คือธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 9 สาขา , จุดที่ 4 ธนาคารกรุงไทย จำนวน 6 สาขา และจุดที่ 5 คือธนาคารออมสิน จำนวน 6 สาขา รวมทั้งสิ้น 31 จุดลงทะเบียน ช่วงเวลาในการให้บริการลงทะเบียนคือ 08.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ มีเฉพาะสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ให้บริการรับลงทะเบียนในวันเสาร์เพิ่มอีก 1 วัน


เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนจะมีแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม คือกลุ่มคนโสดหรือยังไม่จดทะเบียนสมรส เอกสารสำคัญคือบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนกลุ่มสมรสหรือจดทะเบียนแล้ว นอกจากจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนของตนเองแล้ว ยังต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส และในกรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของบุตรมาใช้ประกอบการลงทะเบียนฯด้วย
ประชาชนที่อยากจะทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 042-411563 หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หมายเลข 1567.

แสดงความคิดเห็น