อบจ.โคราช อัพเกรด ครู บุคลากรท้องถิ่นใช้นวัตกรรมสารสนเทศทันสมัยยกระดับการปฏิบัติงาน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 กย. ที่โรงแรมแคนทารี่โคราช อ.เมือง นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อม ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลสารสนเทศ และกิจการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการนำ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.นครราชสีมา และบุคลากรโรงเรียนสังกัด กว่า 200 คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชมการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงสื่อการเรียน การสอน ในรูปแบบระบบออนไลน์ เพื่อมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

นางยลดา ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากมาย กาคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรด้านต่าง ๆ เช่น การบริการ การสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย การทำงานร่วมกันผ่านทางเว็บ การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์อินเตอร์เน็ตและเว็บไซเป็นเทค โนโลยีที่กำลังได้รับความนิยม ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆ ทำให้มีการแบ่งปันและกระจายองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว


องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา คือ “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช” พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นทันสมัยในการ ขับเคลื่อนและควบคุมเทคโนโลยีในการปฏิบัติ พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระบบงานด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดการทำงานแบบเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงาน ให้สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น