แรงงานฝีมือ ร่วมพัฒนาแรงงาน ฝึกอบรมหลักสูตร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างโอกาส รายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม วันนี้ (14 กันยายน 2565) ณ โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ หมู่ 1 บ้านนาฮี ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างโอกาส รายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม (พิกัด C และ C+) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565
การฝึกอบรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทักษะการใช้งาน ICTและสนับสนุนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์ เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ของตนและชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน.

แสดงความคิดเห็น