จัดพิธีมอบรางวัล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ยุวชนแรงงาน ประจำปี 2565

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาต้นแบบด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ยุวชนแรงงาน ประจำปี 2565 จำนวน 6 กิจกรรม 32 แห่ง วันนี้ (14 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาต้นแบบด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ยุวชนแรงงาน ประจำปี 2565

นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่ากรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้มีการดำเนินการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล

จึงกำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการแรงงานที่สอดคล้องตามข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อควบคุมต้นทุนด้านแรงงานในการลดอัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน มีระบบการจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างการส่วนร่วมภายในองค์กร เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลดอัตราการเข้าออกจากงาน ลดข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่ดี และปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวชน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานที่ศึกษา สมัครใจเข้าร่วม โครงการฯ และดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินจนได้รับรางวัล จำนวน 6 กิจกรรม 32 แห่ง คือ ด้านสถานประกอบการกิจการที่มีการบริหารจัดการแรงงานที่ดีประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5 กิจกรรม สถานประกอบกิจการ จำนวน 16 แห่ง และด้านสถานศึกษาต้นแบบด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ยุวชนแรงงาน กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 16 แห่ง.

แสดงความคิดเห็น