มอบทุน สนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม


ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม แก่ผู้แทนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 30 คน ซึ่งจังหวัดหนองคายมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 105 ทุน เป็นเงิน 525,000 บาท


เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (15 กันยายน 2565) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี แก่ผู้แทนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 30 คน


สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา ให้แก่เด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ โดยทรงประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพ และส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ มีเด็กพิการและออทิสติกในจังหวัดหนองคาย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 105 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 525,000 บาท.

แสดงความคิดเห็น