เทศบาลตำบลโพนสา ร่วมกับอำเภอท่าบ่อ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

เทศบาลตำบลโพนสา ร่วมกับอำเภอท่าบ่อ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 ตำบลในอำเภอท่าบ่อ จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (15 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ว่าที่ร้อยตรีวิทยา คำพวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสา , นายนนทพัฒน์ กิจรักษา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าบ่อ , นายแสงเพชร โพธิรัตน์ กำนันตำบลโพนสา และนางสาวทิพวรรณ หมื่นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ที่จะจัดให้มีขึ้น ในแม่น้ำโขง บริเวณลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงและสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ในเขตเทศบาลตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 การแข่งขันเรือยาวถือเป็นประเพณีพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงปฏิบัติสืบต่อกันมา มักจะจัดขึ้นในช่วงเริ่มเข้าพรรษาไปจนถึงวันออกพรรษา กลางเดือน 11 เนื่องจากเป็นฤดูที่มีน้ำมาก นอกจากจะสะท้านให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับผืนน้ำแล้ว ยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสมัครสมานสามัคคีของการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความพร้อมเพรียงของคนในชุมชน ชาวบ้านโพนสาได้มีการจัดการแข่งขันเรือยาวมาเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นประเพณีแข่งขันเรือยาวของชาวบ้านโพนสาที่ได้ปฏิบัติและอนุรักษ์สืบทอดกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2417 เป็นต้นมา และเมื่อปี พ.ศ.2549 เทศบาลตำบลโพนสาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับทีมเรือที่ชนะเลิศครั้งแรก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เทศบาลตำบลโพนสา ร่วมกับอำเภอท่าบ่อ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 ตำบลในอำเภอท่าบ่อ จึงได้กำหนดการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลโพนสา ของอำเภอท่าบ่อ และของจังหวัดหนองคาย ซึ่งคาดว่าเรือที่จะเข้าร่วมแข่งขัน นอกจากจะเป็นเรือในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว ยังจะมีเรือจาก สปป.ลาว เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย.
แสดงความคิดเห็น