ป.ป.ช.หนองคาย ลุยตรวจอาหารโรงเรียน

สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และเขต 2 ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของแต่ละโรงเรียนโดยภาพรวม ถือว่ามีความเหมาะสมแต่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนั้น

ป.ป.ช.จังหวัดหนองคายสุมตรวจอาหารกลางวันนักเรียน

ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ และไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้หารือร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารของเด็กนักเรียน หวังให้นักได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตรงตามหลักโภชนาการ และเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในโครงการอาหารกลางวัน

เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย นำมาสู่การจัดทำคู่มือแนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขต 2 ได้นำไปเป็นแนวทางและถือปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน

รูปตัวอย่างอาหารกลางวัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน และเพื่อให้โรงเรียนจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และ เขต 2 ให้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดนำคู่มือแนะนำแนวทางฯ ไปศึกษาและปรับปรุงเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จะลงพื้นที่ติดตามการโครงการอาหารกลางวันและการนำคู่มือไปปรับใช้อีกครั้ง โดยดำเนินการสุ่มตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซึ่งในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายเอกอุดม สูหา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นายคฑาวุธ โมระพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนางสาวเมขลา วุฒิวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ณ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยจากการสังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันนั้น พบว่า 

1.) เมนูอาหารวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 คือ ข้าวสวย แกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทอง ผัดผักรวมมิตร ผลไม้ คือ แตงโม แต่โรงเรียนไม่ได้มีการอัพเดตข้อมูลเมนูอาหารรายวันที่โรงอาหาร ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้ให้คำแนะนำให้มีการอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน รวมถึงประกาศจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวันด้วย

2.)  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 287 คน ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจาก อบต.อุดมพร โดยคิดอัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน คิดเป็นจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 6,027 บาท ต่อวัน โดยจะบริหารจัดการโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีการขอเบิกงบประมาณเงินอุดหนุนจาก ครั้งละ 10 วัน

3.) เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะได้รับอาหารน้อยกว่าเด็กระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะรับประทานอาหารไม่มาก แต่อย่างไรก็ตามหากนักเรียนคนใดอยากจะรับประทานอาหารเพิ่มก็สามารถขออาหารเพิ่มได้

4.) การบริหารจัดการการประกอบอาหารนั้น โรงเรียนใช้วิธีการเบิกจ่ายด้วยวิธีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร และจัดจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร

5.) ในส่วนของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างนั้น จากการตรวจสอบ พบว่า โรงเรียนได้มีการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบตามคู่มือแนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย และสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จะยังคงดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย ให้ครบทุกโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารของเด็กนักเรียน ที่จะต้องกำชับให้โรงเรียนประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามมิให้เกิดความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในโครงการอาหารกลางวัน หรือการจัดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ และที่สำคัญ คือ เพื่อติดตามให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไปตามคู่มือแนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย และสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย 

แสดงความคิดเห็น