ราชมงคลขอนแก่นจัดใหญ่ U2T For BCG RMUTI KKC Fair เปิดนิทรรศการสินค้าดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 70 ตำบล

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา  17.00 น.นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ U2T For BCG RMUTI  KKC Fair เปิดนิทรรศการสินค้าดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 70 ตำบล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายสุรชัย นาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิด  ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับผิดชอบดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG )พื้นที่ดำเนินงาน 4 จังหวัด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 70 ตำบลระหว่างวันที่ 1 ก.ค.—30 ก.ย.2565 มีการจ้างงาน ทั้งประเภทประชาชนตำบลละ 5 คน  และบัณฑิตจบใหม่ตำบลละ 5 คน รวม จำนวน 688 คน ใช้เงินงบประมาณ 24,768,000 บาท

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จะใช้ข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) บ่งบอกถึงศักยภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG  ซึ่ง มทร.อีสานเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่พร้อมบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชน และประเทศชาติ  จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปดำเนินกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายในระบบ Online Platform รวมทั้งสิ้น 144 ผลิตภัณฑ์ ใช้งบประมาณ 9,925,000 บาท และผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมนั้น ได้นำมาแสดงนิทรรศการและพร้อมจัดจำหน่าย ในงาน U2T For BCG RMUTI KKC Fair เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน เชื่อมโยงพี่น้องประชาชนให้ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ลูกหลานบัณฑิตในชุมชน เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป

แสดงความคิดเห็น