ผอ.สพม.หนองคาย เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานและยกยกเชิดชูเกียรติ โครงการ ก.ต.ป.น.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันที่ 27 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานและยกยกเชิดชูเกียรติ โครงการ ก.ต.ป.น.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กล่าวว่า กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ดำเนินโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปีงบประมาณ 2565
โดยดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.การประชุมวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. , 2.การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 3.การสรุปผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ผลงานครู ผู้บริหาร และยกย่องเชิดชูเกียรติ

ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และยกย่องเชิดชูเกียรติ จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็น The Best Of The Best นำผลงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการขยายผลต่อยอดผลงาน ให้เกิดการเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลงาน The Best Of The Best การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practices) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เพื่อเผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
โดยมีโรงเรียนในสังกัด 31 โรงเรียน 6 สหวิทยาเขต นำผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี 4 ด้าน ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับสหวิทยาเขต มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานร่วมกัน.

แสดงความคิดเห็น