มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย สำหรับครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลนาพู่

 

โดยมี ผศ.ดร. คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.ดร.เอกราช ดีนาง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.ดร.ปุณรัตน์ พิพิธกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ว่าที่ร.ท.ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.วรรณา เหล่าเขตกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทยนายอำนวย อินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลนาพู่รวม 6 โรงเรียน
มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักเรียน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็น 7 ฐานการเรียนรู้ ตามระดับช่วงชั้น เช่น ฐานเรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฐานวรรณคดีมีชีวิต เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น