จังหวัดหนองคาย จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสม เด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565


เมื่อเวลา 08.09 น.วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสม เด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ที่จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดให้มีขึ้น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธี ได้วางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เนื่องในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 67 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง

เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน และยังครบรอบปีที่ 19 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย.

แสดงความคิดเห็น