ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ท่าบ่อ 1) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

วันนี้ (17 พ.ย. 65) ณ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ท่าบ่อ 1)

โดยมี นายคมสัน โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร กล่าวรายงาน มี นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี

สำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ท่าบ่อ 1) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุนให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ท่าบ่อ 1) เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้กล้าแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีไทย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ท่าบ่อ 1) เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติต่อไป.

แสดงความคิดเห็น