อำเภอสังคมและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอสังคม ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยาน ปั่นเลาะของ ชมทะเลหมอก ที่สังคม “Tour de Sangkhom 2022” ครั้ง 5 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565


วันนี้ (18 พ.ย. 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยาน ปั่นเลาะของ ชมทะเลหมอก ที่สังคม “Tour de Sangkhom 2022” ครั้ง 5 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ คำสรดี ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอสังคม ,ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


นายชัยวัฒน์ คำสรดี ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอสังคม กล่าวว่า ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมตามฤดูกาล ของจังหวัดหนองคายการ ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลักให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการใช้จักรยาน เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ซึ่งอยู่ในกระแสนิยมอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวมิติใหม่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้สัมผัสซึมซับกับความสวยงามทางธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น (Thainess) อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประหยัด พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดประกายและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นทั่วไป ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย

ในเชิงพื้นที่ทางกายภาพของอำเภอสังคมมีความเหมาะสมของการเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การเกษตร ที่ดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและกลับมาเยี่ยมเยือนอยู่บ่อยครั้ง เช่น วัดผาตาเสื้อ (SKY WALK) น้ำตกธารทิพย์ น้ำตกธารทอง ถ้ำดินเพียง หนองปลาบึก พันโขดแสนไคร์ เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนได้เป็นอย่างดี อำเภอสังคม ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นที่พัก ที่กิน ที่เที่ยวและซื้อของฝาก ดังนั้น การจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวยิ่งจะทำให้คนรู้จักสถานที่เที่ยวต่างๆมากยิ่งขึ้น


ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอสังคมและองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เห็นความสำคัญในการดำเนินงานกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่อำเภอสังคม โดยเจาะกลุ่มผู้นิยมชื่นชอบการขี่จักรยานเพื่อปลุกกระแสและสร้างแรงดึงดูด (Magnet) ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ยังไม่รู้จักอำเภอสังคมสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว และปลุกกระแสกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย จึงร่วมกันจัด โครงการการแข่งขันจักรยาน Tour de Sangkhom 2022 ครั้งที่ 5


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของอำเภอสังคม เป็นการสร้างโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ภาคธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ในอำเภอสังคมและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นโซนที่กำหนดเป็นที่พักผ่อนของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุม กว่า 500 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วิถีชีวิตของ ชาวอำเภอสังคมผ่านทาง Social Media เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นในการออกกำลังกาย และพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ใช้จักรยานแทน รถยนต์ จักรยานยนต์ ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


ด้าน นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม กล่าวว่า กิจกรรม “Tour de Sangkhom 2022” ครั้ง 5 จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์นักท่องเที่ยว ใช้จักรยานเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสังคม ซึ่งเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรม อันจะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงาม ผ่านทาง Social Media ประชาชน ภาคธุรกิจ พ่อค้า ในพื้นที่มีเงินหมุนเวียนและเกิดการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ภาคธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วิถีชีวิตของ ชาวอำเภอสังคมผ่านทาง Social Media ชวนเชิญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเอกลักษณ์ วิถี ประเพณี ความมีมิตรไมตรี และเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่อำเภอสังคม ประชาชนในพื้นที่เกิดการตื่นตัวในการออกกำลังกาย เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ เห็นตัวอย่างการแข่งขันและหันมาให้ความสำคัญในการออกกำลังมากขึ้น เกิดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและ แบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นในการออกกำลังกาย และพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การแข่งขันระดับประเทศได้


นักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมถึงประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ใช้จักรยานแทน รถยนต์ จักรยานยนต์ ลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งอำเภอสังคมมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสังคม.

แสดงความคิดเห็น