พัฒนาคน พัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศ!!! องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เปิดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

พัฒนาคน พัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศ!!! องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เปิดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565
วันนี้ (26 พ.ย. 2565) ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

นายเอกธนัช อินทร์รอด สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 3 จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายอมรวิทย์ เปียผ่อง ที่ปรึกษา ฯ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 โดยมี นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าวรายงาน มี นายเอกรัฐ อินทร์รอด ส.อบจ.หนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าวว่าโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพสูความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานองค์กร ชุมชน ประชาชนและเยาวชน สร้างความสมัครสมานสามัคคี ภายในตำบลด่านศรีสุข และตำบลใกล้เคียง ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 โดยแบ่งการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชนไม่เกิน อายุ 12 ปี ,ประเภทประชาชนทั่วไป
นายอมรวิทย์ เปียผ่อง ที่ปรึกษา ฯ กล่าวว่า ในวันนี้ตนได้รับมอบหมายจากนายเอกธนัช อินทร์รอด สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 3 จังหวัดหนองคาย ให้มาเป็นประธาน ซึ่งตนเองมีความยินดียิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในองค์กร ประชาชน เยาวชน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชน เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในตำบลด่านศรีสุข และตำบลใกล้เคียง ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง.

แสดงความคิดเห็น