โรงหมอเด็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ศึกษาดูงานและประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อและระบบส่งต่อผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลหนองคาย เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วย ตามความเหมาะสมในบริบทและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพ และสาธารณสุขแบบบูรณาการระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรร่วมกัน

โรงหมอเด็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ศึกษาดูงานและประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อและระบบส่งต่อผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลหนองคาย เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วย ตามความเหมาะสมในบริบทและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพ และสาธารณสุขแบบบูรณาการระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรร่วมกัน


วันนี้ (30 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย ดร.สมมะนิคอน ผางมะนีไช ผู้อำนวยการโรงหมอเด็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมคณะฯได้เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อและระบบส่งต่อผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 , นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกัน


นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่าสืบเนื่องจากโรงพยาบาลหนองคาย ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid–19) ณ นครหลวงเวียงจันทน์และโรงหมอประจำเมือง ทั้ง 9 เมือง แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลหนองคายจึงได้จัด “โครงการศึกษาดูงานและประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อและระบบส่งต่อผู้ป่วย เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ระหว่างโรงพยาบาลหนองคาย และโรงหมอเด็ก นครหลวงเวียงจันทน์ แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ ที่พบในพื้นที่ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างระบบการส่งต่อ รวมถึงสร้างความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วย ตามความเหมาะสมในบริบทและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพและสาธารณสุขแบบบูรณาการ ระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ของคณะบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน.

แสดงความคิดเห็น