โคราช ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักธรรมาภิบาล

สถานประกอบการโคราช 120 แห่ง ขานรับอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามกฎหมายและการขอรับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว” และมอบโล่รางวัลให้กับสถานประกอบการสีเขียวที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค จากนั้นได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจให้กับนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 120 แห่ง นำองค์ความรู้การดำเนินงานกากอุตสาหกรรม การขออนุญาตเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ใช้แล้วตามกฎหมาย การขอใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว แนวทางการใช้ประโยชน์จากของเสียและการส่งเสริม การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

นายพุทธิกรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสูงในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งต้องทำต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในทุกระดับและสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมอุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 1,763 แห่ง เมื่อมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น เช่นกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย ฝุ่นละออง กากของเสียอันตราย โรงงานอุตสาหกรรมมักตกเป็นจำเลยของสังคมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือและประชาชนในท้องถิ่นไว้วางใจ

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006

แสดงความคิดเห็น