จัดหางานจังหวัดหนองคาย ตรวจสอบหลักฐานการไปทำงานของลูกจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อไปทำงานที่ สปป.ลาว จำนวน 66 คน


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ฝั่งขาออก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายวิเศษ คำไผ จัดหางานจังหวัดหนองคาย นายวิคิด ศรีกะพา หัวหน้าด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอภิชาติ อนุวรชัย หัวหน้าด่านตรวจคนหางานหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายได้ตรวจสอบหลักฐานการเดินทางไปทำงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ สปป.ลาว จำนวน 66 คน


เพื่อไปปฏิบัติงานตามสัญญา Check Up 2022 ตามสัญญาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ Nam NGUM 2 POWER Company Limited (NN2PC ) ที่โรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 สปป.ลาว


พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ยืนแบบแสดงรายการการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (แบบ จง.๑๒) พร้อมแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งนี้ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ สปป.ลาว ดังกล่าวได้ยื่นขออนุญาตผ่านระบบ TOEA E-SERVICE ได้อย่างทุกต้องครบถ้วน.

แสดงความคิดเห็น