โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เกมส์ ครั้งที่ 7” สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน


วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านเบิดใหญ่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ “อนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2565


นางรภัสกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลวัดธาตุ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และส่งเสริมผู้เรียนเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต และรักในการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม และยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชนอีกด้วย


การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวัย เพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา กรีฑา ร่วมกับผู้อื่นและผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยมีนักเรียนอนุบาล ผู้ปกครอง ครู คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดธาตุ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เข้าร่วมกิจกรรม.

แสดงความคิดเห็น