ขอแสดงความยินดีกับ ทีมลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นำทีมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พงศกร ชิดชอบและอาจารย์วีรชัย แผ่นอุไร ในการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจริยะ 2021(Smart Agricultural Robot Contest 2021)

โดยแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท หุ่นยนต์ปลูกพืช จัดโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ เป็นผู้จัดการโครงการ ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน”

แสดงความคิดเห็น