องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยนครราชสีมา 1,840 คน “กำปั่น บ้านแท่น”รับปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม ที่เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อ.เมือง นครราชสีมา พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อม ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ สำหรับปีการศึกษา 2563-2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรทั้งสิ้น 1,840 ราย ประกอบด้วย มหาบัณฑิต จำนวน 523 ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 328 ราย และบัณฑิต จำนวน 989 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสอง เข้ารับเหรียญ จำนวน 108 ราย มีผู้เข้ารับปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายกำปั่น นิธิวรไพบูรณ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หลักสูตรและการเรียนการสอน) “กำปั่น บ้านแท่น” ศิลปินพื้นบ้านเพลงโคราชชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เพลงโคราช

ทั้งนี้ วิทยาลัยนครราชสีมาดำเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่ 19 โดยเปิดสอนรวมทั้งสิ้น 22 หลักสูตร ในระดับปริญญาโท จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู ในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คณะ (15 หลักสูตร) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์

แสดงความคิดเห็น