สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนากลุ่มย่อย โครงการศึกษาวิจัยมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและบรรทัดฐานทางสังคม

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนากลุ่มย่อย โครงการศึกษาวิจัยมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและบรรทัดฐานทางสังคม
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรมเฮือนต้นนุ่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนากลุ่มย่อย โครงการศึกษาวิจัยมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและบรรทัดฐานทางสังคม ได้รับมอบหมายจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อศึกษาวิจัยสถานการณ์ทางสังคมและจริยธรรมสื่อมวลชนต่อสถานการณ์นั้นๆในประเทศไทยด้วยการวืเคราะห์แนวทางดำเนินการเพื่อกำกับดูแลหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อออนไลน์
2.เพื่อศึกษามาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ ในประเทศจากกรณีศึกษาที่เป็น Best Practice อย่างน้อย 3 ประเทศ
3.เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนและจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนครอบคลุมทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ในประเทศไทย
4.เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนครอบคลุมสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อออนไลน์
สำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มี ผศ.ดร.พรรษา รอดอาตม์ เป็นหัวหน้าโครงการดำเนินการ
โดยเชิญผู้แทนจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ 1.ภาควิชาการ นักวิชาการด้านสื่อและด้านนิเทศศาสตร์ 2.สภา สมาคม มูลนิธิ องค์การเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ 3.ผู้ประกอบการสื่อ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อ ผู้มีอาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งองค์กรวิชาชีพด้านสื่อทั้งดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ 4.องค์การตัวแทนผู้ชม ผู้ฟังผู้บริโภคสื่อ  องค์กรภาคประชาชน ประชาคมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การสัมมนากลุ่มย่อย จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาเชิงจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิมที่ควรเร่งรณรงค์และส่งเสริม การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทาง Media Obbusman จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน และแนวทางการกำกับดูแลตนเอง การเสนอแนะแนวทางพัฒนา โครงสร้าง กลไก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิม ได้ตระหนังถึงจริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้เสรีภาพอย่างสมดุลบทบาทและแนวทางการดำเนินนโยบายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการงางมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน และบรรทัดฐานทางสังคม และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น