ก้าวไกลโคราช เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขต จัดหนักลุยเต็มพื้นที่ผลักดันกระจายอำนาจท้องถิ่นให้สำเร็จ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ “อาภาญา” ชื่อเดิมห้างสรรพสินค้า “คลังพลาซ่าจอมสุรางค์” เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา นางภัทรกาญจน์ ทองแดง ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกล (กก.) โคราช จัดกิจกรรมสมาชิก กก.สัมพันธ์ โดยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขต จ.นครราชสีมา ซึ่งใช้พื้นที่เขตเดิมที่ กกต.ใช้ในเลือกตั้ง ส.ส เขต ปี 2548 ประกอบด้วย เขต 1 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เขต 2 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ เขต 3 นายปิยชาติ รูจิพรวศิน เขต 4 นายอัครพงศ์ วรรณพงษ์ เขต 5 นายธนภูมิ ตั้งสิทธิประเสริฐ เขต 6 นายสามารถ ชนะกุลชัยสุข เขต 7 นายครรชิต ต่อเงิน เขต 8 นายกรฉัตรชัย นาสมใจ เขต 9 นายชนะพล ศรีแสง เขต 10 นายสมศักดิ์ บุญเสริฐ เขต 12 นายชรินทร์ ทำดี เขต 13 นายวุฒิศักดิ์ พิมพ์พิสาร เขต 14 นายสาธิต ปิติวรา เขต 15 นายศุภวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ เขต 16 นายเสนีย์ หาญศรี จากนั้นเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งรวมทั้งลงพื้นที่พบปะประชาชน เปิดรับฟังเสียงสะท้อนพร้อมสื่อสารสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
นายฉัตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขต 1 ในฐานะเคยเป็นสมาชิกสภา (สท.) ทน.นครราชสีมา หลายสมัย เปิดเผยสาระสำคัญของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากประชาชนโดยตรง ว่า วิถีชีวิตประชาชนส่วนภูมิภาคมีความผูกพันกับท้องถิ่นซึ่งบริหารจัดการ สถานศึกษา ศูนย์แพทย์ชุมชน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน น้ำประปา เส้นทางคมนาคมและไฟฟ้าส่องสว่าง ท้องถิ่นจึงทราบปัญหา ความต้องการและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดแต่รัฐบาลปิดกั้นขัดขวางความเจริญของท้องถิ่น ทั้งๆที่ เราก็มีคนดี คนเก่ง สามารถบริหารองค์กรให้เติบโต เข้มแข็งด้วยตนเองได้แต่ติดขัดเรื่องโครงสร้างของอำนาจ หน้าที่ บุคลากรและขั้นตอนระบบราชการ โดยเฉพาะงบประมาณที่จัดสรรให้เพียงร้อยละ 20 เราขอแบ่งครึ่งให้แค่ 50 % ได้ไหม จะสามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีกว่าเดิม
ทั้งนี้ตนเชื่อนโยบาย กก. ที่ต้องการผลักดันการขับเคลื่อนกระจายอำนาจท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม เมื่อประชาชนทราบข้อเท็จจริงจะทำให้ กก.ชนะเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอน
แสดงความคิดเห็น