หนองคาย – ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียง ต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 65 ที่โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายเอกอุดม สูหา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียง ต้านทุจริต ระดับอำเภอ/เขต ที่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น
นายเอกอุดม สูหา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของประเทศ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และถือว่าการทุจริตเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันปราบปราม

การแก้ไขปัญหาการทุจริตให้บรรลุผลสำเร็จได้ นอกจากทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแล้ว สิ่งสำคัญคือประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวและไม่นิ่งเฉย สาเหตุประการสำคัญที่ทำให้เกิดการทุจริต คือ ความโลภ และไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ ดังนั้น ทุกท่านสามารถช่วยป้องกันการทุจริตได้ โดยเริ่มจากตัวเอง ด้วยการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้น อันเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล ดังนั้น การจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตขึ้นภายในจังหวัดหนองคาย เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย นี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน กิจกรรมในการป้องกันการทุจริตต่อไป

 

ซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย โค้ช ประธานชมรม คณะกรรมการชมรม และสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด และขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านสู่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย และสมาชิกทุกท่านจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรม และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังให้กับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย ต่อไป
ด้าน นายอดุลย์ อ่อนประทุม ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย กล่าวว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงเพื่อต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการทุจริต ด้วยกรอบโมเดล STRONG อันได้แก่ ความพอเพียง ความโปร่งใส ความตระหนักรู้ การมุ่งไปข้างหน้า โดยใช้ความรู้ประกอบกับความเอื้ออาทรควบคู่กันไป จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับอำเภอ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ เพื่อทบทวนปัญหา อุปสรรค และวางแผนการดำเนินกิจกรรมของชมรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ชุดใหม่ และแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ.

แสดงความคิดเห็น