โคราช ลุยขยายความรู้สู่ประชาชน ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพิ่มโอกาสรอดให้ผู้ป่วยวิกฤต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม ที่โคราชฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซานครราชสีมา นายแพทย์เจษฎ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดโครงการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “หนึ่งชีวิตในมือเรา” Korat Basic Life Support (KBLS)  ให้กับประชาชน ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กรมูลนิธิ ภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ อ.เมือง จำนวน 150 คน รับฟังความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ในการประเมินสถานการณ์การประเมินผู้ป่วย การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานรับการอบรมสาธิตการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator:AED ) การช่วยเหลือภาวะทางเดินหายใจอุดกลั้น ฝึกปฏิบัติการทำ CPR และการใช้ AED จำนวน 20 ฐาน ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเด็กอาหารติดคอ ( Choking ) การช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บที่หมดสติหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น จากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จมน้ำ การทำงานในที่อับอากาศ ไฟฟ้าช็อต อุบัติเหตุทางท้องถนน หรือผู้ป่วยจากอาการของโรคที่มีอาการรุนแรง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
นายแพทย์เจษฎ์  รองผู้อำนวยการภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เปิดเผยว่า การอบรมฯ ครั้งนี้มีประชาชนหลากหลายอาชีพมีความสนใจสมัครจำนวน 600 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น มีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยชีวิต เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤต 5 นาทีแรกหลังจากเกิดเหตุ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูอาการเป็นปกติได้มากที่สุด เนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันกรณีพบผู้ป่วยวิกฤต อาจเกิดขึ้นได้ตลอดไม่เลือกเวลา และสถานที่ ดังนั้นถือเป็นการสร้างความตระหนัก และรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสามารถดูแลคนในครอบครัว และสังคมได้
แสดงความคิดเห็น