“บั้งไฟพญานาค กล้วยตากลือก้อง หาดทรายแสงทอง ล้อมรอบด้วยภูเขา คือถิ่นเราชาวสังคม จังหวัดหนองคาย” อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เปิดงานเทศกาลกล้วยน้ำว้าอำเภอสังคม ประจำปี 2565

วันนี้ (27 ธ.ค. 65) เวลา 15.30 น. ณ สนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกล้วยน้ำว้าอำเภอสังคม ประจำปี 2565 โดยมี นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม กล่าวรายงาน มี ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานจำนวน 100,000 บาท มี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีจำนวนมาก
นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาอำเภอสังคมเป็นพื้นที่ ที่มีการปลูกกล้วยน้ำว้ามากที่สุดของจังหวัดหนองคาย กล้วยน้ำว้าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อให้ได้รับผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยให้มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นการเพิ่มมูลค่ารายได้ และคุณค่าทางด้านโภชนาการ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม ที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนกลายเป็น “สัญลักษณ์” และ “อัตลักษณ์” ของอำเภอสังคมมาจนถึงปัจจุบัน จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าวข้างต้นส่วนราชการ หน่วยงาน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสังคมทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลกล้วยน้ำว้า”ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2545 และได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


การจัดงานในวันนี้ อำเภอสังคมได้กำหนดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดขบวนแห่ประดับตกแต่งจากล้วยและผลิตผลทางการเกษตร ทุกตำบล จำนวน 5 ขบวน ,การแข่งขันเซียนกล้วยอำเภอสังคม จำนวน 5 ทีม ,การประกวดตำกล้วยลีลา จำนวน 5 ทีม ,การประกวดการประดิษฐ์ตกแต่งจากล้วย จำนวน 5 ทีม ,การจัดซุ้มนิทรรศการแสดงผลผลิตจากกล้วย ผลิตภัณฑ์การแปรรูป จากกล้วยตลอดจนพืชผลทางการเกษตร จำนวน 5 ตำบล ,การเดินแบบผ้าไทย (ภาคค่ำ)


การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วม ทั้งด้านงบประมาณ และแรงกายแรงใจให้ตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่ เพื่อรักษา สัญลักษณ์ อัตลักษณ์ “กล้วย” ของอำเภอสังคมให้คงอยู่ต่อไป
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า อำสังคมมี เอกลักษณ์อันโดดเด่นหลาย ๆ มิติ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมและประการที่สำคัญก็คือ เป็นภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมในการปลูกกล้วยน้ำว้าแหล่งใหญ่ในจังหวัดหนองคาย โดยมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างไปจากกล้วยที่ปลูกในพื้นที่อื่น จนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งของอำเภอสังคม ที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนเป็นอย่างดีตลอดมา ประการสำคัญเราได้ต่อยอดโดยมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งกล้วยตาก กล้วยฉาบ ยิ่งทำให้กล้วยของอำเภอสังคมมีเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมแพร่หลายมากจนผลิตได้ไม่ทันและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค


จากประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เราได้ตระหนักเห็นความสำคัญของ “กล้วย” ซึ่งเป็นพืชอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอยู่คู่กับสังคมคนไทยมาช้านาน ปัจจุบันพี่น้องเกษตรกรปลูกกล้วยน้อยลง โดยหันไปปลูกยางพาราทดแทนแต่ราคายางพาราก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ฉะนั้น เราควรใช้วิกฤตปัญหาราคายางพาราตกต่ำ หันมาปลูกและพัฒนา สายพันธุ์กล้วยไม่ว่าจะเป็น “กล้วยน้ำว้า” “กล้วยหอมส้ม หรือกล้วยหอมพระตะบอง” ให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ เพื่อยกระดับ “กล้วย” ให้เป็น “วาระของอำเภอสังคม”
“ขอให้พี่น้องชาวอำเภอสังคมทุกท่าน จงภาคภูมิใจและดำรงไว้ซึ่งงานเทศกาลกล้วยน้ำว้าให้สืบทอดเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอสังคมตลอดไป เพื่อเป็นศูนย์รวมของความร่วมมือ ร่วมใจของคนในพื้นที่ทุกภาคส่วน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวมของอำเภอและจังหวัดหนองคาย การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC) ก็ดี และการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ดี จังหวัดหนองคายจะเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นศูนย์กลางที่สำคัญต่อการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการลงทุน มีการไปมาหาสู่กันของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างไร้พรมแดน และอำเภอสังคมซึ่งเป็นอำเภอชายแดนที่มีความพร้อม และมีต้นทุนทางกายภาพที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้แก่ ภูเขา แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ” รองผู้ว่าราชการหนองคาย กล่าว.

แสดงความคิดเห็น