นายก อบจ.หนองคาย เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน รู้คุณค่าในตัวเอง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย


วันนี้ (7 มกราคม 2566) ที่หอประชุมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2566 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย จัดให้มีขึ้น


นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม ที่แสดงออกซึ่งสุนทรียภาพ และกิจกรรมการสร้างสรรค์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดการแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดชั้นสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน รู้คุณค่าในตัวเอง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาต่อยอดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่ชุมชนและสังคม ซึ่งการจัดงานแบบเป็น 2 กลุ่ม ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 66


กลุ่มที่ 1 จัดที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารและโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอสังคม , อำเภอศรีเชียงใหม่ , อำเภอโพธิ์ตาก , อำเภอท่าบ่อ , อำเภอสระใคร และอำเภอเมืองหนองคาย รวมทั้งสิ้น 22 โรงเรียน นักเรียน 2,429 คน และกลุ่มที่ 2 จัดงานที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอโพนพิสัย , อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน นักเรียน 1,857 คน


นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า อบจ.หนองคาย , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย รวมไปถึงผู้บริการเขตฯ และผู้บริการสถานศึกษา ได้ร่วมกันสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน วันนี้เป็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ทุกฝ่ายมีแนวนโยบายร่วมกันที่จะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนทฤษฎีในชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติ การผลิตโครงงาน และผ่านการฝึกฝนในการประต่าง ๆ ที่ผ่านมาเด็กนักเรียนในจังหวัดหนองคาย ได้การฝึกในขณะที่เป็นนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่การประกวด ทั้งเครื่องร่อน หุ่นยนต์ และอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง บางคนก็ได้ไปแข่งขันส่วนตัว เช่นการแข่งขันความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ สรุปคือเด็กนักเรียนจะผ่านการฝึกและมีการพัฒนาตนเอง การแข่งขันเริ่มตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ เมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมเช่นนี้ ก็จะทำให้มีความรู้ มีประสบการณ์ตั้งแต่ที่ยังเป็นนักเรียน แล้วจะได้มีการนำประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดหลังจากที่จบการศึกษา เพื่อไปดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป


นายก อบจ.หนองคาย กล่าวต่อว่า นอกจากการประกวดศิลปหัตถกรรมแล้ว อบจ.หนองคาย ยังมีโครงการอีก 4 โครงการในการส่งเสริมการศึกษา เช่นการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้เป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนการสอน , การส่งเสริมในเรื่องกีฬา , การยกผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา คือการให้โรงเรียนหาผู้เชี่ยวชาญมาติวเข้มให้กับนักเรียนในการสอบการแข่งขันในระดับสูงต่าง ๆ มีครูในโรงเรียนเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งได้มีการดำเนินการมานานแล้วและประสบผลสำเร็จ และโครงการให้ครู-นักเรียนได้เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการศึกษาต่อไป


สุดท้าย นายก อบจ.หนองคาย ได้ฝากถึงนักเรียน ว่า ขอให้มีความมั่นใจว่า ทุกฝ่ายในจังหวัดหนองคาย ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษา จึงขอให้ทุกคนมีความตั้งใจเล่าเรียน สิ่งที่ทุกฝ่ายให้การสนับสนุน จะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวนักเรียนเอง หากใครมีความตั้งใจมาก ก็จะประสบผลสำเร็จมาก เมื่อมีประสบการณ์ที่พร้อมแล้ว ในวันข้างหน้าก็จะทำให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง.

แสดงความคิดเห็น