จัดเวทีถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุความรุนแรงสลดในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์


เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับ นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีเปิดการจัดเวทีถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน มูลนิธิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้นกว่า 90 คน


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเวทีถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู กลไกขับเคลื่อน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สำหรับนำไปใช้แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อถอดรูปแบบกระบวนการจัดการเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป


โดยการจัดเวทีถอดบทเรียนฯ ในครั้งนี้ มีการเสวนา เหลียวหลังแลหน้า กระบวนการจัดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนนายอำเภอนากลาง ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ร่วมเสวนา นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือฯ โดยมุ่งเน้นในประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 2) การฟื้นฟูเยียวยาครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ฯ ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย อาชีพ และหนี้สินและการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 3) การยกระดับกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย และ 4) ข้อมูลและการสื่อสารสาธารณะ


นอกจากการถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือฯ เพื่อนำไปใช้ในภาวะวิกฤติอื่น ๆ แล้ว จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ยังได้จัดทำแผนการช่วยเหลือฯ ใน 3 ระยะ คือ ระยะวิกฤต ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งยังคงดำเนินการและถือปฏิบัติตามแผนฯ ดังกล่าวต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น